Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

Nowości
Indeks Patentowy 2023, przygotowany przez EPO

W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń.

W 2023 r. liczba udzielonych patentów europejskich z Polski wyniosła 258, co oznacza wzrost o 37,2% w stosunku do 2022 r. (188) i oznacza powrót do sytuacji sprzed spowolnienia wywołanego kryzysem pandemicznym.

Globalna liczba zgłoszeń do europejskiego systemu patentowego wyniosła 199 275, dając 2,9% wzrostu; oznacza to, że liczba zgłoszeń z Polski rośnie czterokrotnie szybciej niż zgłoszeń z całego świata; udział zgłoszeń patentowych z Polski stanowi 0,3% udziału globalnego.

Globalna liczba udzielonych patentów europejskich wyniosła 104 609, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do 2022 r. (81 754); udział patentów z Polski stanowi 0,2% udziału globalnego.

Polska jest na siódmym miejscu wśród członków EPO, jeśli chodzi o tempo wzrostu zgłoszeń i na dziesiątym miejscu wśród wszystkich krajów świata.

Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej.

Największą dynamikę wzrostu notuje technologia żywności (dot. zgłaszających podmiotów z Polski).

Najaktywniejszymi podmiotami zgłaszającymi wynalazki z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego są uczelnie i instytuty badawcze.

(źródło: UPRP)

Więcej na https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023


GEN MŁODOŚCI nie jest oznaczeniem opisowym dla kosmetyków

WSA w wyroku z 2016 r. stwierdził:
„Sąd podziela pogląd UP, że GEN MŁODOŚCI jest to określenie co najwyżej aluzyjne, ewentualnie nawiązujące do czegoś co pomaga zachować młodość. Jednakże w odniesieniu do towarów do ochrony których ten znak jest przeznaczony tj. do szeroko rozumianych kosmetyków oraz preparatów biologicznych stosowanych w przemyśle i pracach badawczych nie jest to nazwa rodzajowa. Wyrażenie GEN MŁODOŚCI tworzące sporny znak dotyczy nieistniejącego w przyrodzie bytu. Zdaniem Sądu, sporny znak towarowy GEN MŁODOŚCI nie wskazuje rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Znak ten nie opisuje rodzaju produktu kosmetycznego ani jego cechy”.
Ww. wyrok wraz z pełnymi uzasadnieniem został zamieszczony w bazie orzecznictwa prawomocnego w Newsletterze nr 3/I/2018.80 ZMIAN!   W USTAWIE - PRAWO O POSTĘPOWANIU
PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

15 sierpnia 2015 r. (po trzymiesięcznym vacatio legis) weszła w życie bardzo istotna nowelizacja ppsa, wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 14 maja 2015 r., poz. 658).
Zasadnicze zmiany dotyczą:
• wprowadzenia możliwości merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne,
• zmiany co do zakresu związania wskazaniami sądu,
• możliwości uwzględnienia skargi kasacyjnej jeszcze przez wojewódzki sąd administracyjny bez przekazywania sprawy do NSA,
• nowych podstaw rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym.

Więcej w linku „Zmiany w przepisach prawnych”.Ocena wzoru przemysłowego

Przy weryfikacji przesłanki nowości wzoru przemysłowego ocenie poddany zostaje wzór jako całość. Oznacza to konieczność uwzględnienia nie tylko kryteriów z art. 102 ust. 1 i 103 ust. 1 pwp, ale także kryteriów określonych w art. 104 ust. 1 i 2 pwp, czyli indywidualnego charakteru - ogólnego wrażenia, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku wzór przemysłowy w porównaniu z innym wzorem udostępnionym z datą wcześniejszą oraz zakresu swobody twórczej producenta wzoru przemysłowego. Pogląd ten został już wyrażony w orzecznictwie: m.in. w jednym z wyroków NSA, w którym Sąd ten stwierdził jednoznacznie, że nie jest możliwe dokonanie oceny nowości bez przeprowadzenia oceny indywidualnego charakteru tego wzoru.Bliżej jednolitego systemu patentowego

20 grudnia 2011 r. Parlament Europejski (Komisja Prawna) dał zielone światło dla porozumienia zawartego przez Parlament Europejski i prezydencję polską Rady w sprawie tak zwanego "pakietu patentów w UE" (jednolity patent, system językowy i jednolity sąd patentowy). Nowy patent UE byłoby znacznie tańszy, a tym samym bardziej konkurencyjny niż obecnie istniejące.
Dzięki Parlamentu zostały uzgodnione szczególne środki w celu ułatwienia MŚP dostępu do rynku europejskiego patentu. Są to, zarówno silniejsza ochrona prawna, jak i dochodzenie pełnej rekompensaty kosztów tłumaczenia.
Zanim nowe przepisy wejdą w życie, muszą zostać zatwierdzone przez całą Izbę, ewentualnie na sesji plenarnej Rady w lutym 2012 r. www.europarl.europa.eu
(IPR)


Seminarium dot. międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych
4 listopada 2011 r. Genewa

Seminarium na temat systemu haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) organizuje seminarium w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

Wydarzenie to będzie obejmować nie tylko kwestie prawne, ale również praktyczne zagadnienia i tendencje w celu uwzględnienia potrzeb przemysłowych agenci nieruchomości, którzy złożą wnioski o wpisy do rejestru.Jest już 180 haseł
do wyszukiwarki na stronie
Szanowni Państwo!

W załączeniu przesłałam Państwu drogą mailową pomocne informacje do korzystania z mojej strony internetowej, informacje te są już także dostępne w linku FAQ (po prawej stronie),

czyli na jakie sposoby można przeszukiwać bazy orzecznictwa oraz Newslettery, w tym wykaz haseł problemowych wg, których można szukać potrzebnych orzeczeń w sumie w trzech wyszukiwarkach

poprzednio było 112 haseł

na dziś jest 180 haseł

Polecam sprawdzić, jak działa to w praktyce.


EPO: w 2009 r. najwięcej zgłoszeń patentowych
z sektora czystej energii
Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował niedawno raport roczny za 2009 r.
Liczba wniosków patentowych spadła o 8%. Raport wskazuje jednocześnie na znaczny wzrost patentów z dziedziny czystej energii. Zgłoszenia dotyczyły patentów z zakresu energii wiatrowej, wodnej, słonecznej i biomasy cieplnej, wykazały wzrost o 27% wzrost.
Sektor czystej energii jest platformą do wspólnych badań podejmowanych ostatnio przez EPO z innymi instytucjami dot. roli patentów w rozwój i transfer technologii czystej energii do walki ze zmianami klimatu (IPR).


PATQUAL
badanie jakości systemu patentowego w Europie

Unia Europejska: Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, niedawno zainicjowała badanie, które ma na celu zebranie opinii w sprawie użytkowników do co jakości europejskiego systemu patentowego, słabych i mocnych stron.
PATQUAL (badanie jakości europejskiego systemu patentowego) stanowi podstawowy filar do oceny przyszłych skutków określonych reform w kierunku osiągnięcia wysokiej jakości systemu patentowego po utworzeniu Europejskiego Patentu i Europejskiego Sądu Patentowego.
PATQUAL oparty jest na platformie internetowej i będzie zarządzany przez grupę badawczą w Instytucie Finansów IP, Publiczny Ośrodek badawczy na Politechnice w Turynie.

Europejskie firmy zainteresowane przystąpieniem do badania mogą uzyskać dostęp do platformy internetowej, wysyłając e-mail na adres: patqual@ipfinance-institute.com Konsultacje będą otwarte do dnia 30 kwietnia 2010. (IPR)esp@cenet
Waving do telewizora

To jest fragment artykułu na temat przyszłości - sposób kontrolowania telewizji bez starego pilota.

Telewidzowie wkrótce będą mogli zmieniać kanały ruchem ręki. Nowy telewizor z chipowym czujnikiem podczerwieni ma być dostępny w 2010 roku.

esp@cenet - spróbuj znaleźć patenty dotyczące gestu w oparciu o zdalne sterowanie urządzeń, takich jak telewizory.

Ze strony: www.ipr-helpdeskZnak musi mięć renomę w Polsce
NSA na skutek skarg kasacyjnych firmy Tiffany&Broadway z USA uchylił dwa wyroki WSA oddalające skargi tej firmy na decyzje unieważniające jej słowno-graficzne znaki: TIFFANY (R-128063) oraz TIFFANY & BROADWAY INC. (R-128064). NSA nie podzielił poglądu WSA i tym samym UP o automatycznie rozciągającej się renomie międzynarodowej.
NSA wyraźnie powiedział, że renoma musi być krajowa, zatem renomę znaku należy udowodnić w Polsce.
Wyroki NSA z 8 lipca 2009 r.
II GSK 1110/08
II GSK 1111/08


Porozumienie Londyńskie i Patent Wspólnotowy
Teraz czy za 20 lat?
Jednolity patent wspólnotowy oraz ograniczenia w tłumaczeniu patentów europejskich to słuszne rozwiązania na przyszłość, do których polska gospodarka musi się przygotować.

Taką konkluzją zakończyło się spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, które 29 czerwca 2009 r. zorganizowała Polska Izba Rzeczników Patentowych, przy udziale dwóch międzynarodowych organizacji zrzeszających osoby gospodarczo korzystające z patentów: AIPPI International Association for the Protection of Intellectual Property Rights oraz LES Licensing Executives Society.

Chodzi o to, czy Polska ma już teraz przystąpić do Protokołu Londyńskiego, który wszedł w życie 1 maja 2008 r. Protokół Londyński jest porozumieniem dodatkowym do Konwencji o patencie europejskim. Do Protokołu przystąpiły niektóre państwa członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej: Francja, Niemcy, Wlk. Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Szwajcaria (Polska jest członkiem tej Organizacji od 1 marca 2004 r.) Zgodnie z Protokołem ww. państwa zrezygnowały z wymogu przygotowania tłumaczeń patentów europejskich na swój język krajowy. To pozwoliło im obniżyć koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej. Aby tak było w pozostałych krajach członkowskich muszą one przystąpić do Protokołu.

W przypadku Polski należy z tym zaczekać i przygotować się do takich zmian. Brak tłumaczeń patentów europejskich na język polski może utrudnić naszym przedsiębiorcom dostęp do informacji patentowej – podkreślali uczestnicy spotkania, w tym: rzecznicy patentowi, przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, Ministerstwa Gospodarki. Potrzebne jest automatyczne tłumaczenie z tej dziedziny, a takiego systemu u nas jeszcze nie ma.

Prace nad patentem wspólnotowym Unia Europejska zapoczątkowała w latach 70. Kolejne próby zawarcia porozumienia w tej sprawie nie powiodły się. Postęp zarysował się w 2007 i w 2008 r. Obecnie jest już projekt umowy o Europejskim Sądzie Patentowym oraz projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego jednolity patent wspólnotowy. Unia podkreśla przydatność systemu patentu jednolitego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wiąże się to jest z obniżeniem kosztów i ryzyka dla takich niewielkich graczy rynkowych.
Badaniem i udzielaniem patentów wspólnotowych zajmować ma się Europejski Urząd Patentowy (EUP). Zgłoszenia patentu wspólnotowego będą mogły być składane do EUP, ale także za pośrednictwem krajowych urzędów. Zgłaszający mają mieć możliwość dokonania zgłoszenia w języku narodowym, które następnie zostanie przetłumaczone na jeden z języków postępowania (angielski, francuski lub niemiecki) bez kosztów dla zgłaszającego.

– Wprowadzenie patentu wspólnotowego nie stanowi istotnej modyfikacji zasad udzielania patentów, poszerzenia lub zawężenia wynalazków podlegających ochronie. Ma uprościć i ujednolić ubieganie się o ochroną patentową, co nie jest bez znaczenia dla małych i średnich firm, dla których obecny system patentowy wydaje się często niejasny i skomplikowany – podkreślał Marek Łazewski, rzecznik patentowy. Na zlecenie Ministerstwa opracował „Analizę aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych dotyczącą patentu jednolitego i możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym”. Patent wspólnotowy stanowić będzie „trzecią opcję”, zgłaszający będą mieli możliwość wyboru pomiędzy uzyskaniem patentu krajowego, patentu europejskiego lub jednolitego patentu wspólnotowego.

Na dziś koszt ochrony statystycznego patentu w Europie został oszacowany na 30 530 EUR (tak wynika z analizy zamówionej przez EUP) i jest wyższy niż koszt ochrony w Stanach Zjednoczonych (10 250 EUR) lub w Japonii (5 460 EUR). Jednak i do tych zmian nasza gospodarka musi się przygotować, a konkretnie przedsiębiorcy, którzy nie zawsze są świadomi potrzeby ochrony patentowej swoich rozwiązań. Jak dotychczas na koncie polskich firm nie ma zbyt wiele patentów europejskich.
Hanna Fedorowicz


Międzynarodowe zgłoszenia patentowe w 2008 r.
wpływ spowolnienia gospodarczego
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej opublikowała statystyki międzynarodowego zgłoszenia patentowego w 2008 r.
Zgłoszenia w ramach Układu o współpracy patentowej (PCT) wzrosły o 2,4% w 2008 roku. Pomimo faktu, że jest to najwyższa liczba wniosków otrzymanych w ciągu jednego roku, wzrost był skromny w porównaniu do trzech poprzednich lat (9,3%). Może to być postrzegane jako skutek globalnego spowolnienia gospodarczego.
Największa liczba wniosków pochodziła od firm ze Stanów Zjednoczonych (32,7%), następnie w Japonii (17,5%) i Niemcy (11,3%). Należy wspomnieć, że największy wzrost stawek w 2008 r. należą do Korei Południowej, Chinach i Szwecji.


Wenecja 18 lutego 2009 r.
Spotkanie włoskich sędziów sądów wspólnotowych znaków towarowych
Stowarzyszenie Europejskich właścicieli znaków towarowych oraz włoski Urząd Patentów i Znaków Towarowych organizują drugie spotkanie z sędziami sądów wspólnotowych znaków towarowych z udziałem przedstawiciela OHIM.
Włoski sędziowie będą prowadzić wykłady na temat szeregu kwestii związanych ze wspólnotowym znakiem towarowym, takich jak odrębność, ryzyko pomyłki; wartość znanych znaków towarowych; transgranicznych nakazów i importu równoległego; odszkodowania


Dwa symboliczne numery publikacji
w OHIM i EPO
Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował niedawno dwu milionowy wniosek patentowy. Wniosek został złożony w czerwcu 2007 r. przez Uniwersytet Techniczny w Danii. Opis dot. bakterii ogniw paliwowych, które mogą być wykorzystane do produkcji energii elektrycznej ze ścieków. Choć istnieją już podobne technologie, zgłoszenie patentowe wprowadza lepszą metodą do budowy komórek.
Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) Unii Europejskiej (OHIM) zarejestrował 500.000 wspólnotowy znak towarowy HANDY DANDY DESIGN. Posiadaczem tego prawa jest włoski przedsiębiorca, z e-zgłoszenia. Uzyskał rejestrację znaku w ciągu 25 tygodni.


90. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce
3 października 2008 – konferencja UP
w Muzeum Techniki w Warszawie
W 2008 r. przypada 90. rocznica ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. W ciągu 90 lat UPRP udzielił ponad 200 tys. patentów, zarejestrował ponad 64 tys. wzorów użytkowych, ponad 13 tys. wzorów przemysłowych oraz ponad 206 tys. znaków towarowych.
W ramach trwających przez cały ten rok obchodów 3 października br. odbędzie się w Muzeum Techniki w Warszawie pod honorowym patronatem Wiceprezesa RM, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka międzynarodowa konferencja na temat „Polski i europejski system ochrony własności przemysłowej”, której towarzyszyć będą wystawy polskich wynalazków oraz wzornictwa przemysłowego. Konferencja poprzedzi uroczysty koncert w Teatrze Wielkim.
Nastąpi także wręczenie prestiżowych wyróżnień przyznanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za wybitne osiągnięcia innowacyjne w działalności dydaktycznej i badaniach naukowych. A także wręczenie odznak „Za zasługi dla wynalazczości”.
więcej informacji na: www.uprp.pl


Oznaczenie "spirytus rektyfikowany"
nie ma zdolności odróżniającej
Warszawski Polmos chciał unieważnić znak (etykietę) SPIRYTUS REKTYFIKOWANY PŁ 1784 POLMOS ŁAŃCUT S.A., jaki zastrzegł Polmos Łańcut w 2000 r. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Polmos w Warszawie S.A. przeciwstawiło wcześniejszy swój znak (także etykietę) z napisem SPIRYTUS RYFIKOWANY. Zgłosiło ten znak w 1988 r., (decyzja o rejestracji z 30 października 1989 r.).

NSA oddalił skargę kasacyjną warszawskiego Polmosu. – Tu ocenie podlegają etykiety, które oparte są na innej koncepcji graficznej i kolorystycznej. Natomiast określenie spirytus rektyfikowany wiąże się ściśle z procesem wytwarzania. Nie jest pojęciem fantazyjnym, które mogłoby nadawać się do odróżniania towarów – podał w ustnych motywach sędzia sprawozdawca Janusz Drachal. NSA w tej sytuacji nie dostrzegł podobieństwu obu znaków, grożącego wprowadzeniem odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów (wyrok NSA z 18 czerwca 2008 r., sygn. II GSK 185/08).

Więcej o tej sprawie w archiwum rubryki Ważne Tematy (II rubryka, licząc od góry, na głównej stronie)


Sympozjum międzynarodowe - Wycena patentu
4-5 września 2008 r. UJ Kraków
W dniach 4-5 września 2008 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się międzynarodowe sympozjum z cyklu “Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, organizowane po raz czwarty z inicjatywy Urzędu Patentowego RP, nad którym honorowy patronat objęli Komisarz ds. Polityki Regionalnej Unii Europejskiej, prof. dr hab. Danuta Hübner oraz Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki, dr Waldemar Pawlak. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Europejski Urząd Patentowy, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Małopolski Urząd Marszałkowski. Tematyka tegorocznych obrad obejmować będzie zagadnienia wyceny wartości wynalazków oraz oceny ryzyka związanego z ich wdrażaniem.


WAŻNA UCHWAŁA NSA
Naczelny Sąd Administracyjny
Izba Gospodarcza
w składzie 7 sędziów
w dniu 23 kwietnia 2008 r. podjął następującą uchwałę
o sygn. II GPS 1/08

Datą stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp jest ostatni dzień 5-letniego okresu, licząc od początkowej daty nie używania znaku.

(dwóch sędziów NSA złożyło zdanie odrębne do uzasadnienia Uchwały)

Uchwała ta przełamuje dotychczasowe orzecznictwo UP i WSA przyjmujące za datę stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy – dzień złożenia powyższego wniosku.


Od 1 stycznia 2008 r.
zmiany w wydawaniu dokumentacji UP
Od nowego roku UP zaprzestaje wydawania dodatkowych egzemplarzy opisów patentowych oraz opisów wzorów użytkowych, wydawanych łącznie z dokumentami potwierdzającymi udzielenie praw wyłącznych.
UP informuje, że od momentu wydania dokumentów potwierdzających udzielenie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, na stronie internetowej Urzędu dostępne są pełne teksty ich opisów w wersji elektronicznej. Możliwy jest zakup opisów patentowych oraz opisów wzorów użytkowych. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej (list, faks, e-mail) lub telefonicznej.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących udostępniania opisów patentowych oraz opisów wzorów użytkowych udziela: Departament Zbiorów Literatury Patentowej e-mail: zbiory@uprp.pl


Nowelizacja TRIPS - ratyfikacja do 2009 r.
Rada UE przyjęła niedawno protokół nowelizujący Porozumienie w sprawie handlowych aspektów prawa własności intelektualnej (TRIPS) Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Protokół wejdzie w życie po ratyfikacji przez 2/3 państw członkowskich WTO. Wyznaczony na grudzień 2007 r. termin ratyfikacji przedłużono do 2009 r. Unia Europejska wspiera tę inicjatywę i jest przekonana o konieczności zapewnienia taniego dostępu do podstawowych leków, czemu w tegorocznym głosowaniu dał wyraz Parlament Europejski.
Chiny również zaakceptowały niedawno ten protokół, jednak do spełnienia wymogów ratyfikacyjnych przez trzy czwarte członków WTO jest jeszcze daleko. (IPR)


Nietypowe znaki towarowe
12-16 listopada br. w Genewie odbyła się 18 sesja Stałego Komitetu ds. Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych (SCT) WIPO.
Omawiano m.in. kwestie rejestracji nietypowych znaków towarowych, takich jak znaki przestrzenne, kolory, dźwięki, znaki zapachowe. Celem działań SCT jest dostarczenie wytycznych w zakresie traktowania tego rodzaju znaków w procesie rejestracji krajowym urzędom patentowym oraz użytkownikom. Komitet analizował również różne aspekty procedur sprzeciwowych celem zidentyfikowania wspólnych obszarów, w tym dotyczących podstaw złożenia sprzeciwu, uwag osób trzecich w trakcie procedury sprzeciwowej oraz przerw umożliwiających zakończenie negocjacji.
Następne spotkanie SCT wyznaczono na 2 - 6 czerwca 2008 r.


Wyroki europejskie dot. znaków towarowych
ETS 8 listopada 2007 r. wydał wyrok w sprawie C-20/05 - "Schwibbert" dotyczącej krajowych regulacji technicznych wymagających odróżniającego oznaczenia dysków CD celem wprowadzania ich na rynek państwa członkowskiego.
Ponadto, Sąd I Instancji wydał następujące orzeczenia dotyczące rozporządzenia 40/94: - orzeczenia z 15 listopada 2007 r., w sprawie T-38/04 - "Sunplus Technology v. OHIM" dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd oraz w sprawie T-71/06 - "Enercon v. OHIM" o braku zdolności odróżniającej znaku przestrzennego - orzeczenie z 14 listopada 2007 r. w sprawie T-101/06 - "Castell del Remei v. OHMI - Bodegas Roda" dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd - orzeczenia z 8 listopada 2007 r. w sprawie T-169/06 - "Charlott v. OHIM - Charlo" dotyczące prawdopodobieństwa konfuzji między znakami oraz w sprawie T-459/05 - "MPDV Mikrolab v. OHMI" dotyczące opisowego charakteru oraz braku zdolności odróżniającej - orzeczenie z 7 listopada 2007 r. w sprawie T-57/06 - "NV Marly v. OHIM" dotyczące braku ryzyka wprowadzania w błąd - orzeczenia z 6 listopada 2007 r. w sprawie T-28/06 - "RheinfelsQuellen H. Hövelmann v. OHIM" dotyczące opisowego charakteru oraz w sprawie T-407/05 - "SAEME v. OHIM" dot. procedury sprzeciwu. (IPR)


Nowa Konwencja z Lugano
Wspólnota Europejska i trzy kraje EFTA: Szwajcaria, Norwegia i Islandia podpisały nowy tekst Konwencji z Lugano o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Nowy traktat zastąpi Konwencję z 1988 r. obecnie obowiązującą w 3 krajach EFTA i 13 państwach członkowskich. Konwencja wykazuje duże podobieństwo do Rozporządzenia 44/2001.
Konwencja ma być obecnie ratyfikowana i wejdzie w życie w sześć miesięcy po ostatniej ratyfikacji.


WIPO i OHIM ostrzegają przed fakturami niewiadomego pochodzenia
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) opublikowały ostrzeżenia przed wezwaniami do zapłaty niewiadomego pochodzenia.
W związku z pojawiającymi się przypadkami wyłudzeń kwot z tytułu opłat za ochronę przedmiotów własności przemysłowej Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) opublikowały komunikaty ostrzegające zgłaszających przed regulowaniem faktur za ochronę własności przemysłowej bez dokładnego sprawdzenia źródła pochodzenia oraz zasadności żądanej opłaty. W komunikatach podano przykłady takich dokumentów oraz procedury zapobiegawcze.


Elektroniczne formularze dla wzorów przemysłowych
OHIM ogłasza dostępność formularzy do przedłużania ochrony zarejestrowanych wzorów wspólnotowych Po przyjęciu rozporządzenia o wzorach wspólnotowych w grudniu 2001 r. pierwsze wnioski o przyznanie ochrony wpłynęły do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w styczniu 2003 r. a pierwsze tytuły ochronne były udzielane od kwietnia 2003 r.
OHIM wkrótce poinformuje uprawnionych o zbliżającym się końcu pięcioletniego okresu ochrony. W związku z tym, od 1 listopada br. udostępnione zostaną stosowne informacje, formularze i narzędzia elektroniczne służące do przedłużenia okresu ochronnego. Przedłużenia ochrony może dokonać uprawniony lub jego pełnomocnik.


UE przystępuje do haskiego systemu
W dniu 24 września br. Unia Europejska przesłała do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) instrumenty akcesyjne do Aktu genewskiego porozumienia haskiego. Akt genewski Porozumienia haskiego ustanawia system międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Po przystąpieniu do niego UE, podmioty z Europy będą miały możliwość uzyskania ochrony na podstawie jednego wniosku nie tylko w krajach objętych systemem wzoru wspólnotowego, ale również w krajach członkowskich należących do Aktu genewskiego.
Nowy system zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Oczekuje się, że spowoduje on uproszczenie procedur administracyjnych, a także obniżenie kosztów uzyskania ochrony.


Europejski Instytut Technologii
Na podstawie propozycji Komisji, Parlament Europejski przyjął niedawno w pierwszym czytaniu rozporządzenie ustanawiające Europejski Instytut Technologii (European Institute of Technology - EIT). W najbliższych dniach oczekuje się również wspólnego stanowiska Rady (Rada ds. Konkurencyjności, 28 września 2007 r.). Parlament Europejski postuluje zmianę nazwy na Europejski Instytut Innowacji i Technologii, gdyż w jego opinii lepiej odzwierciedla ona charakter instytucji i fakt, że jej działalność ma być skoncentrowana na innowacjach.
Parlament zauważa też, że organ zarządzający EIT powinien mieć siedzibę w pobliżu obecnych centrów doskonałości, tak aby korzystać z istniejącej już infrastruktury. Parlament przedstawił również pomysł wprowadzenia fazy pilotażowej, która mogłaby pomóc w wyselekcjonowaniu dwóch lub trzech "Społeczności Wiedzy i Innowacji", w szczególności w obszarach, które pomogą UE sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, takim jak: zmiana klimatu, wydajność energetyczna czy alternatywne środki transportu.


Specjalne serwisy wyszukiwawcze w krajowych UP
Od 1 września 2007 r. specjalne serwisy wyszukiwawcze (poza wyszukiwaniem standardowym) są dostarczane w zamian przez narodowe UP państw członkowskich EPO.
Decyzją Rady Administracyjnej EPO wstrzymano Specjalny Program Wyszukiwania, ustanowiono zaś Europejska Sieć Patentową (EPN), jako wynik współpracy między EPO i krajowymi UP państw członkowskich. Jak dotąd 14 państw potwierdziło możliwość wprowadzenia serwisów wyszukiwawczych. Lista ta będzie rosła, następne krajowe UP są zainteresowane udostępnieniem tych serwisów. (IPR)


W USA reforma prawa patentowego
Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła ustawę reformującą prawo patentowe (Patent Reform Act 2007). Reforma jest częścią światowej strategii usprawnienia systemu patentowego. Jej przeprowadzenie stało się konieczne, między innymi z uwagi na obniżenie jakości udzielanych patentów, spowodowane nadzwyczajnym wzrostem ilości zgłoszeń o udzielenie patentu (głównie w zakresie technologii) i wynikających z tego zaległości w załatwianiu spraw w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (USPTO).
Nowa ustawa wprowadza zmianę zasady "pierwszeństwa z wynalazku" (first to invent) na zasadę "pierwszeństwa ze zgłoszenia" (first to file) harmonizującą w tym zakresie amerykański system patentowy z systemami patentowymi pozostałych krajów świata. Przewiduje także zmiany, których celem jest zwiększenie efektywności systemu unieważniania patentu i postępowania po udzielaniu patentu. (IPR)


Statystyki EPO za rok 2006
Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował statystyki patentów i wniosków patentowych za rok 2006.
Statystyki zawierają informacje o wnioskach złożonych w ramach Europejskiej Konwencji Patentowej (Euro-direct) oraz tych, złożonych w oparciu o Traktat o współpracy patentowej (PCT), a wchodzących w fazę europejską przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) na wniosek ubiegającego się o patent (faza regionalna EURO-PCT). Informacje zostały zgromadzone dzięki bazie danych EPASYS i usystematyzowane według kraju pochodzenia wnioskodawcy i dziedziny techniki, do której należy będący przedmiotem patentu wynalazek Statystki uzupełnione są również o dane i wykresy archiwalne obejmujące okres 1990-2006.
Related Links: Statystyki patentów i wniosków patentowych za 2006 r. (w jęz. angielskim)


W USA usprawniają procedurę udzielania patentów
Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) opublikował nowe zasady mające usprawnić procedurę badania zgłoszeń patentowych, a w konsekwencji polepszyć jakość udzielanych patentów.
W wyniku przeprowadzonej konsultacji społecznej, USPTO zmodyfikował oficjalny projekt nowych zasad, który został opublikowany na początku tego roku. Nowe zasady pozwalają na złożenie dwóch kolejnych wniosków i wniosku o przedłużenie badania zgłoszenia. Zgodnie z aktualną propozycją wniosek o udzielenie patentu może zawierać maksymalnie 25 zastrzeżeń patentowych, w tym nie więcej niż 5 zastrzeżeń niezależnych. Oczekuje się, że nowe zasady przyczynią się do polepszenia jakości i zwiększenia pewności udzielanych patentów.
Nowe zasady wejdą w życie 1 listopada 2007 r.


"WIPO Patent Report" na rok 2007
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) opublikowała niedawno tegoroczną edycję raportu poświęconego patentom. Dokument zawiera dane statystyczne dotyczące patentów na świecie.
Raport wskazuje, że najwyższe wskaźniki korzystania z systemu patentowego odnotowuje się w północno-wschodniej Azji, w szczególności w Korei i Chinach. Wzrost ten spowodowany jest rosnącą liczbą zgłoszeń pochodzących zarówno od wnioskodawców z tych krajów, jak i wnioskodawców z zagranicy, co jest dowodem zwiększającej się integracji gospodarki Korei i Chin z aktywnością przemysłową na świecie.
Informacje zawarte w raporcie mogą być wykorzystywane bez ograniczeń pod warunkiem podania ich źródła w następujący sposób: "Source: the WIPO Patent Report, 2007 Edition".


Rezolucja UE dot. porozumienia TRIPs i dostępu do leków
W ostatniej rezolucji dotyczącej dostępu do leków, Parlament Europejski podkreślił znaczenie Deklaracji Doha, która pozwala krajom rozwijającym się produkować odpowiedniki opatentowanych produktów farmaceutycznych.
W najbliższych miesiącach deklaracja ta powinna zostać przyjęta przez Parlament jako protokół do porozumienia TRIPs. Wzywa ona do wsparcia w międzyczasie używania licencji przymusowych, zobowiązania UE do finansowania zaplecza produkcji farmaceutycznej i intensyfikacji badań nad farmaceutykami, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się.
Ponadto, Parlament zastanawia się, czy klauzule TRIPsu zagrażające zdrowiu publicznemu nie powinny być poddane reżimowi umów dwustronnych z krajami rozwijającymi się. Wspiera on również inicjatywę ujawniania pochodzenia zasobów biologicznych przez podmioty wnioskujące o przyznanie patentu i ochronę związanej z tym wiedzy tradycyjnej, mając na uwadze promocję sprawiedliwego podziału korzyści i technologii powstałych na bazie tych zasobów (IPR).


Znak GRZANIEC nadal dla jednego producenta
Firma Ambra S.A. z Woli Dużej wycofała wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak GRZANIEC (R-104697), udzielonego na rzecz Piwnic Win Importowanych VINFORT sp. z o. o. z Krakowa. UP unieważnił ten znak, biorąc pod uwagę art. 7 uznt, że znak ten nie ma zdolności odróżniającej. Od tej decyzji wniosła skargę krakowska spółka Vinfort. WSA, z przyczyn czysto formalnych uchylił decyzję UP i na tej podstawie sprawa trafiła ponownie do UP i z racji wycofania wniosku zakończyła się umorzeniem postępowania. Znak słowny GRZANIEC spółka VINFORT zgłosiła w 1993 r., decyzja o rejestracji zapadła 17 sierpnia 1998 r. Ambra zgłosiła do UP znaki GRZANIEC MARIACKI oraz GRZANIEC FLORIAŃSKI. Nie ona jedna, jeszcze kilka innych firm oczekuje na rejestrację znaków słowno-graficznych ze słowem grzaniec. Wśród nich jest m.in. firma Tymbark, która w 2002 r. zgłosiła znak: GRZANIEC PODHALAŃSKI, firma Eden Wine z Rogowa zgłosiła znak: GRZANIEC STAROPOLSKI.


Singapur ratyfikował Traktat o prawie znaków towarowych

Singapur ratyfikował niedawno tzw. singapurski Traktat o prawie znaków towarowych (Singapore Treaty on the Law of Trade Marks - STLT) i w ten sposób został pierwszym krajem, w którym zakończono proces ratyfikacji, który powinien prowadzić do wejścia w życie traktatu.
STLT jest wynikiem wysiłków państw członkowskich WIPO, zmierzających do nowelizacji Traktatu o prawie znaków towarowych z 1994 r. (TLT), wynikającej z konieczności dostosowania prawa do osiągnięć technologicznych ostatnich 10 lat. Pośród najważniejszych zmian należy wymienić rozszerzenie ochrony na znaki zapachowe i dźwiękowe oraz dopuszczenie wniosków składanych nie tylko w tradycyjnej papierowej formie, ale także drogą elektroniczną. Ponadto traktat zmierza do harmonizacji kwestii formalnych związanych z rejestrami licencji oraz utworzenia Zgromadzenia Stron Traktatu (Assembly of Contracting Parties), do którego będą mogły należeć organizacje międzyrządowe. Zgromadzenie ma być odpowiedzialne za nowelizację regulacji w ramach traktatu.
Wejdzie w życie po ratyfikacji przez 10 podmiotów umawiających się (krajów lub niektórych organizacji międzyrządowych).IPRO świadomości w zakresie własności intelektualnej

Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO) opublikował niedawno raport zatytułowany: "Badanie świadomości w zakresie własności intelektualnej w WB 2006". Raport dostarcza informacji na temat poziomu świadomości odnośnie własności intelektualnej wśród firm różnej wielkości dla wszystkich sektorów przemysłu.

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem, duże firmy są bardziej świadome znaczenia praw własności intelektualnej, niż przedstawiciele tzw. małego biznesu. Dlatego, wysiłki zmierzające do promocji wiedzy na temat własności intelektualnej powinny być skoncentrowane głównie na tych ostatnich. Jednocześnie w raporcie podkreślono, że w przypadku dużych firm wiedza ta powinna być upowszechniana na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Świadomość w zakresie własności intelektualnej postrzegana jest jako narzędzie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiające im wykorzystanie niematerialnych aktywów dla rozwoju, w tym także na poziomie międzynarodowym.
Unia chce usprawnić system patentowy w Europie
Unia chce usprawnić system patentowy w Europie

Komisja Europejska opublikowała niedawno komunikat dotyczący systemu patentowego. Dokument ma na celu zaprezentowanie punktu widzenia Komisji w sprawie usprawnienia systemu patentowego w Europie, a ponadto powinien przyczynić się do wznowienia dyskusji w tym zakresie.

Komunikat prezentuje korzyści płynące z patentu wspólnotowego oraz przeszkody, jakie stoją na drodze do jego wprowadzenia. Przedstawia on również stanowisko Komisji w sprawie europejskiego porozumienia dotyczącego sporów patentowych (European Patent Litigation Agreement - EPLA) i prezentuje - jako możliwą alternatywę - stworzenie unijnego systemu jurysdykcji w sprawach patentowych. Taki system byłby właściwy dla sporów dotyczących patentów europejskich i (o ile zostaną wprowadzone) patentów wspólnotowych. Wzór dla implementacji tego rodzaju systemu stanowiłoby EPLA .

Komunikat wskazuje również europejskim przedsiębiorstwom, w szczególności z sektora MŚP, sposoby obniżania kosztów postępowań spornych, jak postępowania arbitrażowe czy ubezpieczenie na wypadek sporów patentowych. Ponadto Komisja zapowiada, że w 2008 r., zostanie wydany samodzielny i kompleksowy komunikat dotyczący praw własności intelektualnej.

 Coraz więcej znaków rejestrowanych w trybie porozumienia madryckiego
Serwis prasowy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) opublikował informacje statystyczne dotyczące międzynarodowych zgłoszeń znaków towarowych w ramach systemu madryckiego w 2006 roku. Zgodnie z notą prasową, liczba wniosków o rejestrację osiągnęła w 2006 r. rekordową liczbę 36,471.
Oznacza to wzrost o 8.6 % w stosunku do roku 2005. Na szczycie listy znajdują się Niemcy, jako kraj, z którego pochodzi największa liczba zgłoszeń (18 % ogółu wniosków o rejestrację).IPR


Francuskie Stowarzyszenie Wydawców Oprogramowania
o ochronie programów komputerowych
(AFDEL, Association Française des Editeurs de Logiciels) opublikowało niedawno niewielki przewodnik po własności intelektualnej i oprogramowaniu. Przewodnik skierowany jest do przedsiębiorców i menadżerów a jego celem jest wyjaśnienie kluczowych zagadnień ochrony programów komputerowych, co ma pozwolić na określenie odpowiedniej strategii dla przedsiębiorstwa.
Publikacja zawiera wzory różnego rodzaju licencji na oprogramowanie i dostarcza praktycznych informacji o zasadach ochrony. Dodatkowo, AFDEL przedstawia własne stanowisko w kwestii ochrony patentowej programów komputerowych.(IPR)


Przymusowe licencje na opatentowaną technologię produkcji nagrywarek CD
Komisja Europejska wszczęła dochodzenie na podstawie rozporządzenia w sprawie barier w handlu. Jego celem jest zbadanie zasadności przyznania przez Tajwan przymusowych licencji na produkcję nagrywarek CD. Warunki przyznania takich licencji uregulowane są w porozumieniu WTO TRIPs (Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej). Komisja podejmuje działania w następstwie skargi złożonej przez przedsiębiorstwo Philips - duńską firmę elektroniczną i uprawnionego z tytułu licznych patentów na technologię produkcji nagrywarek CD. Philips twierdzi, że przyznanie przez Tajwan przymusowych licencji naruszyło warunki uregulowane w TRIPs. Nie było powodu przyznawania licencji przymusowych, gdyż duński producent zaoferował podpisanie umów licencyjnych siedmiu, spośród ośmiu największych tajwańskich producentów. Rozporządzenie w sprawie barier w handlu daje europejskim przedsiębiorstwom możliwość złożenia skargi w wypadku, gdy napotykają na takie bariery w krajach trzecich. Zależnie od wyników dochodzenia, Komisja może podjąć cały szereg działań, w tym również wszcząć procedurę sporną przeciwko Tajwanowi na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO). IPR


Patentowanie wynalazków implementowanych za pomocą komputera
Pomimo, iż programy komputerowe "jako takie" nie mogą być opatentowane, tojeśli rozwiązanie objęte zastrzeżeniem patentowym specyfikuje komputer, program komputerowy lub inne konwencjonalne urządzenie nadające się do zaprogramowania i posiadające jedną lub więcej nowe cechy, które są w całości lub w części urzeczywistniane za pomocą programu komputerowego, powinno być ono rozpatrywane jako "wynalazek implementowany za pomocą komputera". Jak wskazuje praktyka Europejskiego Urzędu Patentowego oraz wielu krajowych urzędów patentowych, wynalazek implementowany za pomocą komputera może stanowić patentowalny wynalazek, pod warunkiem, że ma techniczny charakter, to znaczy wnosi tzw. wkład techniczny do stanu techniki lub stanowi "rozwiązanie problemu technicznego" (np. redukcja ilości kliknięć myszką potrzebnych do sfinalizowania transakcji elektronicznej; ograniczenie czasu ładowania pamięci komputera; użycie komputera zamiast człowieka do koordynowania i kontrolowania przetwarzania poufnych/prywatnych/"wrażliwych" danych osobowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poufności; zautomatyzowanie znanego procesu, zapewniające zaskakującą szybkość lub ekonomiczne korzyści na szeroką skalę. Dlatego też charakter techniczny stanowi - obok nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowego zastosowania - jedną z przesłanek umożliwiających opatentowanie wynalazku implementowanego za pomocą komputera. Reformy ustawodawcze W celu wyeliminowania różnić w zakresie patentowania wynalazków implementowanych za pomocą komputera istniejących w praktyce administracyjnej i orzecznictwie sądowym w krajach należących do Unii Europejskiej, na początku 2002 r. przedstawiony został projekt dyrektywy w sprawie wynalazków implementowanych za pomocą komputera. W związku z licznymi kontrowersjami jakie budził projekt dyrektywy, został on odrzucony przez Parlament Europejski w połowie 2005 r.(IPR)


Umowa z USA - badania środowiska oraz ekoinformatyce
Unia Europejska. Umowa z USA o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie badań środowiska oraz ekoinformatyce. Komisja Europejska podpisała niedawno umowę z Agencją Ochrony Środowiska USA, której celem jest zapewnienie bliższej współpracy pomiędzy UE a USA w zakresie badań problemów i wyzwań związanych ze środowiskiem. Inicjatywa jest częścią szerszej umowy na rzecz współpracy technologicznej i naukowej pomiędzy stronami. Mimo, że porozumienie nie zawiera żadnych wiążących klauzul to oczekuje się, że doprowadzi ono realizacji wielu wspólnych działań, takich jak badania naukowe, organizacja seminariów i warsztatów, wymiana informacji oraz koordynacja ofert projektów naukowych w tych dziedzinach. Warto zwrócić uwagę, że Komisja opublikowała niedawno zaproszenia do składania wniosków w zbliżonych obszarach tematycznych w ramach 7. (IPR)


Wielka Brytania. Prawa własności intelektualnej w MŚP
WB. Urząd Patentowy będzie sprawdzał stan praw własności intelektualnej w MŚP. W odpowiedzi na Raport Gowersa , Ministerstwo Nauki i Innowacji Wielkiej Brytanii poinformowało, że Urząd Patentowy WB będzie oferował audyt praw własności intelektualnej w MŚP. Projekt jest częścią "Strategii wsparcia innowacji" stworzonej przez Urząd Patentowy, mającej pomóc brytyjskiemu biznesowi ocenę, ochronę i zmaksymalizowanie wartość z aktywów własności intelektualnej. Ponadto podejmowane są inne inicjatywy mające pomóc przedsiębiorcom we wprowadzaniu innowacyjnych produktów na szybko rozwijające się rynki krajów, takich jak: Chiny, Indie czy Brazylia. Między innymi publikowane są proste przewodniki pokazujące, jak w tych krajach rejestrować i chronić prawa własności intelektualnej. Podejmowane działania umożliwią także opracowywanie strategii opartych na analizie trendów technologicznych na podstawie informacji patentowej. Warto wspomnieć, że również francuski Urząd Patentowy zaczął świadczyć analogiczne usługi dla przedsiębiorców.


Kodeks Dobrych Praktyk dla domen eu
Unia Europejska. W celu zapewnienia lepszej jakości usług wprowadzony zostanie Kodeks Dobrych Praktyk dla rejestratorów domen z końcówką .eu. EURid, organizacja zarządzająca rejestrem domen z końcówka .eu poinformowała niedawno o przygotowaniu projektu "Kodeksu Dobrych Praktyk" dla rejestratorów, który wejdzie w życie z końcem marca br. Kodeks zawiera kryteria świadczenia usług na wysokim poziomie w zakresie rejestracji nazw domen internetowych. Akredytowani rejestratorzy domen .eu, którzy spełnią te kryteria będą mogli przystąpić do Kodeksu. Będą oni identyfikowani za pomocą specjalnego logo będącego symbolem wysokiej jakości ich usług oraz wymienieni na odrębnej stronie internetowej EURid. Spośród rejestratorów powołana zostanie również Rada Kodeksu, która będzie odpowiedzialna za wpisy na listę i rozpatrywanie ewentualnych skarg. Projekt "Kodeksu Dobrych Praktyk" jest dostępny na stronach EURid. Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i komentarze do dnia 19 lutego 2007 r.

Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ