Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

W newsletterze 40-X-2019:

28-31 października 2019 r.

 

W UP m. in.: sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak MONTEGO, przeciwstawione unijne znaki TEGO; sprawa o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt. Butelka (wzór został wcześniej unieważniony z innego wniosku, sprawa w toku, zawieszenie obecnego postępowania na wniosek stron); sprawa o unieważnienie praw ochronnych na słowne znaki TRYTYTKA oraz TRYTYTKI (zarzut – nazwy potocznej dla zacisków plastikowych); ogłoszenie decyzji w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak RH2 (naruszenie prawa do firmy); ogłoszenie decyzji w sprawie ze sprzeciwu udzielenia patentu na wynalazek pt. Przyrząd do terapii manualnej (brak nowości); sprawa o unieważnienie praw ochronnych na nowe słowno-graficzne znaki 200 oraz 100 dla wydawnictw krzyżówkowych z racji uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej (zarzut – brak pierwotnej zdolności odróżniającej); sprawa o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak EO ENERGO OPERATOR; o unieważnienie ww. znaku wystąpiła także druga firma (zarzut – naruszenia prawa do firmy, zła wiara).

 

W NSA: wyrok uchylający wyrok WSA oddalający skargę na decyzję UP oddalającą sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak E E-INFORMATICA (sprawa po WSA, NSA, WSA, czy istnieje kolizja znaku z firmą); wyrok uchylający wyrok WSA oddalający skargę na decyzję UP oddalającą sprzeciw wobec udzielenia prawa ochronnego na znak BIG BEAR, przeciwstawiony unijny słowny znaku BLUE BEAR w kl. 32; wyrok uchylający wyrok WSA oraz decyzję UP w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak OKTAGON, przeciwstawiony unijny słowny znak OCTAGON GIRLS (ponowne porównanie towarów).

 

Baza orzecznictwa prawomocnego: wyrok prezentujący wcześniejsze stanowisko WSA w kwestii możliwości wezwania przez UP wnioskodawcy do wskazania prawidłowej temporalnie podstawy prawnej wniosku o unieważnienie znaku. Inaczej w niedawnym wyroku WSA, którego ustne motywy zostały zamieszczone w poprzednim wydaniu Newslettera. WSA w tym wyroku stanął na stanowisku, że UP nie może wyjść poza granice wniosku i podstawy prawnej wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku i nie może naprowadzać wnioskodawcy do wskazania prawidłowej podstawy prawnej, WSA zarzucił naruszenie przez UP art. 255 ust. 4 pwp.

 

 

Więcej...Kryterium posiadania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu
nie jest wyłączną przesłanką interesu prawnego

WSA w wyroku z 2015 r. w sprawie dot. unieważnienia patentu pt. Zastosowanie przeciwciała skierowanego przeciw ErbB2, zastosowanie przeciwciała skierowanego przeciw ErbB oraz zestaw zawierający to przeciwciało stwierdził: „kryterium posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie jest wyłączną przesłanką interesu prawnego; dla istnienia stosunku konkurencji nie jest konieczne, by realny konkurent wprowadzał na rynek przedmiot wchodzący w zakres patentu”.
NSA w wyroku z 2017 r. w sprawie dot. unieważnienia ww. patentu stwierdził: „realny konkurent to taki, którego zamiar wytwarzania, wprowadzenia na rynek lub stosowania technologii opisanej w dokumencie patentowym; realny konkurent uprawnionego z patentu, zainteresowany wprowadzeniem na rynek preparatów odpowiadających preparatom zastrzeżonym danym patentem, o którym sądzi, że nie powinien zostać opatentowany z uwagi na to, że nie zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania, posiada interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. uprawniający go do wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia patentu”.
Ww. wyroki wraz z pełnymi uzasadnieniami zostały zamieszczone w bazie orzecznictwa prawomocnego w Newsletterze nr 4/I/2018.

Więcej...GEN MŁODOŚCI nie jest oznaczeniem opisowym dla kosmetyków

WSA w wyroku z 2016 r. stwierdził:
„Sąd podziela pogląd UP, że GEN MŁODOŚCI jest to określenie co najwyżej aluzyjne, ewentualnie nawiązujące do czegoś co pomaga zachować młodość. Jednakże w odniesieniu do towarów do ochrony których ten znak jest przeznaczony tj. do szeroko rozumianych kosmetyków oraz preparatów biologicznych stosowanych w przemyśle i pracach badawczych nie jest to nazwa rodzajowa. Wyrażenie GEN MŁODOŚCI tworzące sporny znak dotyczy nieistniejącego w przyrodzie bytu. Zdaniem Sądu, sporny znak towarowy GEN MŁODOŚCI nie wskazuje rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Znak ten nie opisuje rodzaju produktu kosmetycznego ani jego cechy”.
Ww. wyrok wraz z pełnymi uzasadnieniem został zamieszczony w bazie orzecznictwa prawomocnego w Newsletterze nr 3/I/2018.

Więcej...Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
zamiast Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
a także znak towarowy Unii Europejskiej
zamiast wspólnotowego znaku towarowego

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Tekst rozporządzenia w linku „Przepisy Prawne”.
Od 23 marca 2016, a więc 90 dni po wejściu w życie opublikowanych przepisów, OHIM zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zostanie przemianowany na znak towarowy Unii Europejskiej.
W dniu 23 marca 2016 r. wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.
Rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych. W dniu 23 marca 2016 r. nastąpi automatyczna aktualizacja formularzy internetowych oraz kalkulatora opłat, tak aby odpowiadały one nowemu systemowi.
Od 1996 r. OHIM rozpatrzył w swojej siedzibie w hiszpańskim Alicante ponad 1,3 mln zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w 23 językach UE z prawie każdego kraju i regionu świata. (eur-lex.europa.eu, uprp.pl)

Więcej...Copyright © 2006-2019 Hanna Maria Fedorowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ