Newsletter bieżący

Newslettery wszystkie

Orzecznictwo prawomocne

Orzecznictwo nieprawomocne

Orzecznictwo
Sądu UE


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości

Zaloguj się

Zarejestruj się

O Newsletterze Współpraca-umowa O mnie Kontakt

W newsletterze 18-V-2020:

11-15 maja 2020 r.

 

Orzecznictwo – inkorporacja znaku (ocena podobieństwa):

w niniejszym wydaniu zostały zaprezentowane wybrane orzeczenia (fragmenty i tezy) dotyczące inkorporacji znaku (oceny podobieństwa), przykład inkorporowania do znaku elementu znaków wcześniejszych „szachownica”, zamieszczenie w nim podobnych koncepcyjnie elementów graficznych w postaci figury czworobocznej podzielonej na cztery pola, utrzymanie tej samej tonacji kolorystycznej oraz ze względu, iż znaki te przeznaczone są do oznaczania towarów i usług uznanych za wzajemnie komplementarne, powoduje realną możliwość skojarzenia zgłoszonego znaku z serią znaków towarowych SZACHOWNICA; klasyczny przykład inkorporacji znaku BIKINI do znaku BIKINI CHRISTIAN DIOR PARIS – uznanie braku podobieństwa tych znaków oznaczałby przyznanie firmie Parfums Christian Dior, czy każdej innej renomowanej, czy powszechnie znanej firmie - ze względu na rozpoznawalność marki, możliwości bezkarnego „dopisywania” do rozpoznawalnej nazwy firmy, czy nazwiska – dowolnego chronionego z pierwszeństwem oznaczenia i prezentowanie go jako własnego; oznaczałoby to iluzoryczną ochronę dla znaku wcześniejszego w sytuacji, gdy znak już renomowany mógłby rozbudowywać bez uszczerbku dla swojej rozpoznawalności rodzinę znaków dodając do dowolnego oznaczenia znaną nazwę firmy, czy nazwisko.

 

Pogrupowane tezy z orzeczeń pod kątem konkretnych problemów mogą być przydatne i mogą znacznie ułatwić poparcie argumentacji w pismach przedprocesowych, w sprawach zgłoszeniowych, sprzeciwowych i spornych w UP oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Uprzejmie informuję, że kolejne wydania Newslettera będą ukazywać się bez żadnej przerwy, zostaną w nich zamieszczone niepublikowane decyzje UP, interesujące wyroki oraz kolejne zagadnienia problemowe poparte tezami wyroków dotyczące m. in. naruszenia znaku renomowanego, znaku powszechnie znanego, naruszenia dób osobistych i majątkowych, kryteriów oceny wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

 

Więcej...Kryterium posiadania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu
nie jest wyłączną przesłanką interesu prawnego

WSA w wyroku z 2015 r. w sprawie dot. unieważnienia patentu pt. Zastosowanie przeciwciała skierowanego przeciw ErbB2, zastosowanie przeciwciała skierowanego przeciw ErbB oraz zestaw zawierający to przeciwciało stwierdził: „kryterium posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie jest wyłączną przesłanką interesu prawnego; dla istnienia stosunku konkurencji nie jest konieczne, by realny konkurent wprowadzał na rynek przedmiot wchodzący w zakres patentu”.
NSA w wyroku z 2017 r. w sprawie dot. unieważnienia ww. patentu stwierdził: „realny konkurent to taki, którego zamiar wytwarzania, wprowadzenia na rynek lub stosowania technologii opisanej w dokumencie patentowym; realny konkurent uprawnionego z patentu, zainteresowany wprowadzeniem na rynek preparatów odpowiadających preparatom zastrzeżonym danym patentem, o którym sądzi, że nie powinien zostać opatentowany z uwagi na to, że nie zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania, posiada interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. uprawniający go do wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia patentu”.
Ww. wyroki wraz z pełnymi uzasadnieniami zostały zamieszczone w bazie orzecznictwa prawomocnego w Newsletterze nr 4/I/2018.

Więcej...GEN MŁODOŚCI nie jest oznaczeniem opisowym dla kosmetyków

WSA w wyroku z 2016 r. stwierdził:
„Sąd podziela pogląd UP, że GEN MŁODOŚCI jest to określenie co najwyżej aluzyjne, ewentualnie nawiązujące do czegoś co pomaga zachować młodość. Jednakże w odniesieniu do towarów do ochrony których ten znak jest przeznaczony tj. do szeroko rozumianych kosmetyków oraz preparatów biologicznych stosowanych w przemyśle i pracach badawczych nie jest to nazwa rodzajowa. Wyrażenie GEN MŁODOŚCI tworzące sporny znak dotyczy nieistniejącego w przyrodzie bytu. Zdaniem Sądu, sporny znak towarowy GEN MŁODOŚCI nie wskazuje rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Znak ten nie opisuje rodzaju produktu kosmetycznego ani jego cechy”.
Ww. wyrok wraz z pełnymi uzasadnieniem został zamieszczony w bazie orzecznictwa prawomocnego w Newsletterze nr 3/I/2018.

Więcej...Urząd UE ds. Własności Intelektualnej
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
zamiast Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
a także znak towarowy Unii Europejskiej
zamiast wspólnotowego znaku towarowego

Zgodnie z opublikowanym w dniu 24 grudnia 2015 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Tekst rozporządzenia w linku „Przepisy Prawne”.
Od 23 marca 2016, a więc 90 dni po wejściu w życie opublikowanych przepisów, OHIM zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zostanie przemianowany na znak towarowy Unii Europejskiej.
W dniu 23 marca 2016 r. wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.
Rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych. W dniu 23 marca 2016 r. nastąpi automatyczna aktualizacja formularzy internetowych oraz kalkulatora opłat, tak aby odpowiadały one nowemu systemowi.
Od 1996 r. OHIM rozpatrzył w swojej siedzibie w hiszpańskim Alicante ponad 1,3 mln zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w 23 językach UE z prawie każdego kraju i regionu świata. (eur-lex.europa.eu, uprp.pl)

Więcej...Copyright © 2006-2020 Hanna Maria Fedorowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wyszukiwarka

Ważne tematy

Nowości

Wydarzenia

Przepisy prawne

Zmiany w przepisach

FAQ